000 00268nam a2200109Ia 4500
008 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
100 _aSayal,Ashok
245 0 _aRistey jakham
_cAshokSayal
260 _aJalandhar
_bSayal Ge Emprashan
_c2010
300 _a90
942 _cBK
999 _c45372
_d45372