000 00342nam a2200133Ia 4500
008 210219s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
082 _a128.4
_bKA-A
100 _aKalam,A.P.J Abdul
_916674
245 0 _aAdamay sahas (Hindi)
_cA.P.J AbdulKalam
260 _aDelhi
_bRaj Pal & Sons
_c2010
300 _a254
942 _cBK
950 _o128.4 KA-A
999 _c45677
_d45677